Flickr

Szórólap nyomtatás
Névjegy nyomtatás
Meghívó nyomtatás
Plakát nyomtatás
Levélpapír nyomtatás
Prospektkus nyomtatás
Képeslap nyomtatás
Könyvnyomtatás
Dosszié nyomtatás
Matrica nyomtatás
Boríték nyomtatás
Könyv nyomtatás
Ügyviteli nyomtatvány
STANCOLÁS
ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
DEKORÁCIÓ
Molino nyomtatás
Megállító tábla
Kirakat dekoráció
SZITANYOMTATÁS
Polo nyomtatás
Munkaruha, sapka

B.EST. NYOMDA BT.

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések 

Jelen általános szerződési feltételek a B. EST. NYOMDA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, (Budapest, Bojtár u. 37. Cg.01-06-413227) továbbiakban Nyomda és ügyfelei, továbbiakban Megrendelő között megkötendő vállalkozói szerződés feltételeinek leírását tartalmazza.

Jelen szerződés bármely pontjától eltérni kizárólag a szerződő felek által írásban is hitelesített megállapodása esetén lehet. A külön megállapodásban nem rögzített kérdésekben jelen szerződés az irányadó.

 II. Árajánlat 

A Nyomda szóban és írásban fogad el árajánlatkérést, de a Megrendelő által megadott paraméterekkel kiszámolt ajánlatot minden esetben írásban küldi meg a Megrendelőnek.

Csak a Nyomda által írásban megküldött árajánlat tekinthető érvényesnek. A megadott árajánlatot – külön kikötés hiányában – a Nyomda 30 napig tekinti önmagára érvényesnek.

Az árajánlatkérésben mindenképen szerepeltetni kell a nyomdai megrendelés paramétereit (példányszám, terjedelem, anyag, méret, színek száma, kötészeti feldolgozás, szállítási határidő stb.) és műszaki leírását, továbbá a Megrendelő által a Nyomda részére biztosított anyagok listáját.

A Nyomda a kiadott árajánlatban minden esetben nettó árakkal számol.

Termékdíj 

2012-es törvény értelmében egyes Nyomda termékek után kilogrammonként 64,- Ft + áfa termékdíjat kell megfizetni. Ezért a Nyomda az árajánlatban feltünteti a késztermék nettó súlyát, de nem vizsgálja, a megrendelni kívánt anyag termékdíj kötelezettségét, erről a Megrendelőnek kell nyilatkoznia és a megrendeléssel egy időben a nyomdának megküldeni.

Amennyiben a termékdíj nyilatkozat a nyomdához a fent jelzett időpontig nem érkezik meg úgy a Nyomda az elkészült anyagot a termékdíjjal növelten számlázza. 

Amennyiben a Megrendelő ún. nyomdakész anyaggal rendelkezik, a Nyomda kérésre, díj mentesen formailag leellenőrzi és az esetleges hibákról a Megrendelőt tájékoztatja.

Köteles példány 

Az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén, a 60/1998 (III. 27 kormányrendelet értelmében köteles példányt kell szolgáltatni.   

III. Megrendelés

A Nyomda csak az írásban megküldött megrendelést tekinti érvényesnek.

Az árajánlatban szereplő paraméterek, műszaki leírás és a teljesítéshez szükséges anyagok megbeszélt időpontra történő megküldése esetén a Megrendelő által írásban megrendelt munkát a Nyomda a vállalt határidőre, a kialkudott áron írásbeli visszaigazolás után legyártja.

Amennyiben a megrendelés tartalmilag eltér a nyomda által kiadott árajánlatban leírtakkal, úgy erről a Nyomda a Megrendelőt írásban tájékoztatja és az eltérések tisztázásáig a gyártást leállítja.

A fentiekből adódó esetleges szállítási határidő- és árváltoztatás jogát a Nyomda fenn tartja.

A Nyomda a már megrendelt munkában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást csak írásos bejelentés alapján fogad el, de mivel a Nyomda a megrendelés visszaigazolásától számított 1 órán túl már megkezdi az anyag gyártás előkészítését az addig esetlegesen felmerülő költségeket a Megrendelő felé a végszámlában érvényesíti.

IV. Megrendelés visszavonása 

A Nyomda által már befogadott és visszaigazolt megrendelés Megrendelő által történő visszavonása esetén az addig keletkezett költségeket kiszámlázza.

V. Teljesítés 

A Nyomda a elkészült terméket  ± 3%-nak megfelelő eltéréssel jogosult a Megrendelőnek átadni.

A Nyomda mennyiségi kifogást csak az átvétel-átadás időpontjában fogad el. A termék átvételét és ezzel egy időben a mennyiség meglétét is a Megrendelő vagy jogosult megbízottja aláírásával köteles igazolni a Nyomda felé. A Nyomda a Megrendelő nevében fellépő átvevő személy jogosultságát nem vizsgálja, az átadás-átvétel szempontjából a Megrendelővel egyenértékűnek tekinti.

VI. Színhelyesség

A Nyomda a nyomtatványok színhelyességéért az alábbiakban leírt esetekben vállal felelősséget:

  • a Megrendelő a megrendeléskor aláírásával ellátott nyomat ellenőrzésre alkalmas mintát biztosít (digitális proof, chromalin vagy próbanyomat).
  • gép indulásnál a Megrendelő vagy jogosult megbízottja jelen van és az induló ívet aláírásával hitelesíti
  • a Megrendelő az anyag előző nyomtatásából származó aláírt nyomatot ad.

Amennyiben a fent felsoroltak közül egyik sem teljesül a Nyomda a saját szakmai gyakorlatának megfelelően állítja be a színeket.
Négy színnel nyomtatot direkt színek (panton stb.) színhelyességéért a Nyomda nem vállal felelősséget.

VII. Felelősség vállalás

A Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által nyomtatásra szánt anyagok tartalmát, így azokért semmi nemű felelősséget nem vállal.
A Nyomda a kötelezi magát, hogy a munka kivitelezése során esetlegesen birtokába jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli harmadik személynek nem adja ki.
A Nyomda, az általa a munka elkészítésébe bevont alvállalkozók munkájáért a Megrendelő felé teljes körű felelősséggel tartozik.
A Nyomda mindent megtesz a megrendelt anyag jó minőségben történő kivitelezése érdekében, de felelősséget legfeljebb csak az elvégzett munka értékéig vállal.

VIII. Korrektúra

A Megrendelő megbízásából a Nyomda által elkészített nyomdakész anyagot illetve, ha a Megrendelő által küldött anyagon a Nyomda részéről bármilyen változtatás történt, a Nyomda korrektúrára megküldi a Megrendelőnek. Az ellenőrzéshez a Nyomda szükség esetén nyomtatott mintát is biztosít. A Nyomda csak akkor kezdi meg a megrendelt munka nyomtatását, ha a Megrendelő nyomtathatónak minősítette.

A korrektúra fordulók Megrendelő részéről történő elhúzódása határidő módosítást vonhat maga után, amit a Nyomda írásban is jelez a Megrendelő felé.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúra fordulók során ki nem javított hibákért a Nyomda nem vállal felelősséget. 

IX. Fizetés 

A nyomda által alkalmazott fizetési módok: készpénzes vagy átutalásos számla, előreutalás.

A Nyomda az elkészült termékek, szolgáltatások után számlát állít ki. A kiállított számla csak akkor térhet el a megrendelésben szereplőtől, ha azt előzetes egyeztetés után írásban dokumentálták.

A Megrendelő köteles a számla ellenértékét az áru átvételekor kiegyenlíteni. Az ettől eltérő fizetési határidőt a felek előzetes egyeztetés után írásban is rögzítik.

Késedelmes fizetés esetén a Nyomda késedelmi kamatot számolhat fel, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A Nyomda fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendelés esetén  – előzetes egyeztetés után –  a Megrendelőtől előleget vagy fizetési biztosítékot kérjen. A Nyomda erre vonatkozó igényét az árajánlatban köteles közölni a Megrendelővel.

Számlatartozás esetén a Nyomda készpénzes számlát állít ki, ettől eltérni csak írásban is rögzített egyeztetés esetén lehet.

Filmet, stancszerszámot, klisét vagy egyéb, az adott munkával kapcsolatos anyagot a Nyomda csak a számla kiegyenlítése után ad ki.

Jelen szerződés 2012. 01.01-től visszavonásig érvényes, és vonatkozik a Megrendelő és a Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre és munkakapcsolatra. A Nyomda az árajánlat kiadásakor felhívja megrendelő figyelmét ezen szerződés meglétére.

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak.

Bővebb információra van szüksége? Keressen minket elérhetőségeinken!

Share Button